Lövskogslunden i Ekbacken

Den örtrika lövskogslunden i Ekbacken ligger mellan höghusbebyggelsen i Larsberg  ner mot sjösidan vid Lilla Värtan och är en del av ett skogsområde som sträcker sig längs Lidingökusten från Larsberg till Bodal.

ekbacken5Skogsvårdsstyrelsen har klassat Ekbacken som nyckelbiotop och botaniskt värdefull. Det betyder att inga ingrepp får göras som kan skada växt- eller djurlivet. Marken är mullrik och mjuk och lätt att trampa sönder. Använd därför i första hand stigarna genom området.

Lundfloran behöver trädens skugga annars konkurreras örterna ut av ljuståliga gräs och andra växter.

De gamla träden är också boplats för många djur och fåglar. På vårvintern ropar kattugglan och på våren håller småfåglarna konsert.

En vårpromenad på de mullrika stigarna bjuder på en vacker blomsterpalett av vitsippor, blåsippor, svalört, vårlökar och violer. Ekbacken är sedan länge känd som ”den yppersta representanten för öns lundbackar”. Det är lätt att förstå när man vördnadsfullt vandrar in mellan grovstammig ek och lind förbi välutvecklade hasselbestånd och täta buskar av skogstry.

Här växer också flera ovanliga lundväxter som tandrot, lungört, vätteros, nunneört, vårärt, ormbär, trolldruva och myskmadra.

Klicka på en bild för att se bildspel!

Vätterosen är en helt rosaröd parasit som saknar klorofyll. Växten tar sin näring från olika lövträd som till exempel hassel. Namnet har den fått av att den liksom vättarna lever större delen av sitt liv under jord.

Fladdermöss, insekter och andra småkryp lever också i den skyddade miljön. Gamla stockar som ligger kvar bland vårblommorna är till nytta för lavar, mossor, svampar, insekter och andra smådjur.

I området finns en naturstig med informationsskyltar som utvecklats av Naturskyddsföreningen i samverkan med staden.

Läs mer: Blomstervandring i Lövsklogslunden
Beskrivning av växt- och djurlivet: 
Ekbackenbroschyr (pdf) 


kartaekbacken11Området ligger på södra delen av Lidingö tre kilometer från centrum, mellan bebyggelsen i Larsberg (vid vändplanen på Larsbergsvägen), Brostugevägen och sjösidan mot Lilla Värtan. Från Lidingöbanans hållplats AGA tar det inte mer än fem minuter att gå dit. Man kan även ta buss 238 ända ner till Larsbergs brygga där den ansluter till reguljär båttrafik in till Nybrokajen med Sjövägen.

Lidingö stads karta


Baserat på skriften ”Naturpärlor på Lidingö – en utflyktsguide” av Folke och Virginia Kustvall, utgiven 2005.