Besök vid vildbiprojektet vid Fågelöudde

Efter en kylig början på vandringen nådde vi fram till vildbinas lokal där vi möttes av sol och surrande bin!

Här har en hane av vårsidenbi hamnat i centrum för uppmärksamheten. 

Projektet Vårflygande bin på Lidingö drivs med resurser från staten, Lidingö stad och Naturskyddsföreningen i Lidingö. Föreningen bidrar med sakkunskap, praktiskt arbete och information. Projektet ska säkra miljöer för vårflygande vilda bin, som står för viktig pollination av vilda och odlade växter. Arbetet gynnar också många andra insektsarter och bidrar därmed till den biologiska mångfalden.

Den nyanlagde sandbädden där diverse insekter redan har flyttat in.

Projektet går nu in i sitt tredje år, där utvecklingen i den nya sandbädden söder om Fågelöudde ska följas. Kommer miljön att vara tillräckligt intressant för att fler vårsidenbin och sälgsandbin ska etablera sig där?

Grävande sälgsandbi med pollenlast på väg ner i boet.

Förhoppningen är att populationerna kan öka och därmed bli långsiktigt hållbara. Inventeringarna görs liksom tidigare av Folke från Naturskyddsföreningen. Under ett fjärde år kommer även stadens policy för honungsbin att ses över. Då kan onödig födokonkurrens mellan tama och vilda bin undvikas, t.ex. inom naturreservaten.

Grön sandjägare trivs också i den nya sandbädden.

Tidigare texter om projektet:

2020-09-22:  Rapport från naturvårdsprojektet ”Främjande av vårflygande vildbin på Lidingö”

2019-05-18: Vandring med fokus på våra pollinatörer

Text: Folke Kustvall Larsson
Bild: Eva Backlund