Långängen

Långängens naturreservat har gamla anor som kultur- och odlingslandskap. Här samsas idag öppna marker och fågelrika sjöar med områden av bland- och barrskog.

Sångsvan. Tomas Carlberg

Västra Långängskärret

I Västra Långängskärret som även benämns Långängssjön kan man observera en hel del häckande fåglar som svarthakedopping, sothöna, knipa, kricka, tofsvipa, vattenrall och sångsvan. Fågeltornet i kärrets östra del ger bra överblick, men det finns flera bra utsiktsplatser både på norra och södra sidan av kärret. Vadare, gäss och rovfåglar besöker också kärret.

Öppna marker och åkerholmar

I områdets centrala del ligger Långängens gård som byggdes på 1770-talet i en byggnadsstil som var typisk för 1700-talets prästgårdar och större boställen. Här har människor bott sedan vikingatiden, alldeles norr om gården finns några gravrösen från den tiden. Idag har Långängens gård en uppskattad servering.

Djurlivet är rikt, här finns ekorre, grävling, rådjur, räv, hare och även bäver. Mindre vattensalamander, grodor och paddor lever i och kring kärret och på våren är det vanligt med solbadande snokar i strandkanten och även huggormar i åkerholmarnas stenrösen.

 

Ek, lönn och andra lövträd växer i skogsbrynen och i de mossrika barrskogarna finns gott om svamp, blåbär och lingon. Vid Ekholmsnäs, närmare Kyrkviken, finns ett flertal grova ekar med fina boplatser för ugglor och ekorrar. I området finns gott om promenadstigar, motionsspår, MTB-leder och ridvägar.

I de öppna markerna och skogsdungarna finns gott om fåglar. Bland annat olika sångare, lärkor, trastar och flugsnappare, gulsparv, järnsparv, rödhake och rödstjärt. Ibland kan man även höra göktytans rop.

 

Mer om fågellivet på ön: Lidingö ornitologiska förening, LOF

Ängsmarker

I området finns många partier med ängsvegetation där man sommartid finner ett myller av fjärilar, steklar, skalbaggar och skinnbaggar. Ängsmarken vid den sydöstra delen kärret omges av en en gärdsgård och där kan man bland mycket annat hitta fetknopp, jungfrulin och mandelblom. Under sommarhalvåret betas ängarna väster om kärret av ett par Highland cattle vid namn Eddie och Matilda.

 

 


Reservatet ligger på södra Lidingö, tre kilometer sydost om Lidingö centrum. Åk buss 201 från Ropsten till Folkhögskolan, sedan 10 minuters promenad österut till Stockby motionsgård.

kartlangangen45

Naturkartan Västra Långängskärret