Långängen

Långängen-Elfviks naturreservat har gamla anor som kultur- och odlingslandskap. Här samsas idag öppna marker och fågelrika sjöar med områden av bland- och barrskog. I områdets centrala del ligger Långängens gård med anor från 1600-talet. Här drivs en uppskattad servering. I ättehagen, järnåldersgravfältet sjuttiofem meter nordväst om gårdsbyggnaderna, begravdes vikingatidens Långängsbor.

Ek, lönn och andra lövträd växer i skogsbrynen och i de mossrika barrskogarna finns gott om svamp, blåbär och lingon. Här finns gott om promenadstigar och motionsspår.

Västra Långängskärret / Långängssjön

Mellan Stockby motionsgård/Ekogården och Långängens gård ligger det Västra Långängskärret som även benämns Långängssjön. Kärret har restaurerats och i samband med det uppfördes även ett fågeltorn.

swan185

Fågellivet påverkas av hur vattennivån regleras, en uppgift som kräver både framförhållning och kunskap. Trots att vattenståndet ibland är lågt kan man ändå se intressanta fåglar som födosöker i bottenslammet. Sångsvansparet på bilden häckar varje år i kärret.

Mer om fågellivet på ön hittar du under på Lidingöornitologernas hemsida: Långängen

Ängsmarker

I området finns många partier med ängsvegetation där man sommartid finner ett myller av fjärilar, steklar, skalbaggar och skinnbaggar. Ängsmarken norr om sjön är inhägnad av en gärdsgård och där växer fetknopp, jungfrulin och mandelblom.

gardesgarden_0805

Under 2016 uppförde staden ett nytt betesstängsel och under senhösten byttes den förfallna gärdesgården norr om sjön ut. Betande kor och getter hyrs in för att hålla landskapet öppet. Läs mer om den ideella föreningen get2gether

Rik lokal för kräldjur

padda

Mindre vattensalamander, grodor och paddor lever i och kring kärret och på våren är det vanligt med solbadande snokar i strandkanten och även huggormar i åkerholmarnas stenrösen.

Torbjörn Peterson (på bilden ovan) gjorde 2011 en inventering av kärrets reptiler, groddjur och trollsländor:  Västra Långängskärret flora och fauna-2011.

Han leder även mycket uppskattade vandringar: Möt våren bland grodor och kräldjur

Långängen, Elfvik och Hustegaholm är väldigt viltrikt, här finns ekorre, grävling, rådjur, räv, hare och även bäver.

kartlangangen45

Lidingö stads karta

Reservatet ligger på södra Lidingö, tre kilometer sydost om Lidingö centrum. Åk buss 201 från Ropsten till Folkhögskolan, sedan 10 minuters promenad österut till Stockby motionsgård.


Baserat på skriften ”Naturpärlor Lidingö – en utflyktsguide” av Folke och Virginia Kustvall Larsson, utgiven 2005.