Södergarn och Yttringe

Södergarn, vägen ner till björkängen. Foto: Eddie Granlund

Södergarn ligger på nordöstra Lidingö. Här ligger Södergarns kursgård och det finns en fin liten badplats, Södergarnsbadet. Öster om Södergarn följer en stig kusten med små sandstränder. Efter cirka en kilometer kommer man fram till den välbesökta badstranden vid Fågelöudde.

Södergarnsängen

Nere vid Askrikefjärden ligger Södergarnsängen, som sköts på traditionellt sätt. Tidigare har Naturskyddsföreningen hävdat de mest intressanta delarna av ängen. Skötseln av björkängen ingår nu i stadens skötselplan för Södergarn och hävdas numer i samarbete mellan staden och Naturskyddsföreningen.

Redan på 1600-talet hävdades marken här av torparen på Södergarn. Under 1700-talet bodde här, ”en slät bonde med en usel häst, som lät åkern förfalla och ängen samt betesmark igenväxa”. I slutet av 1920-talet beskrevs den som en underbart vacker björkäng av örtbackskaraktär med enar, sälg, viden, måbär och nypon.

 

Tack vare den kalkhaltiga berggrunden finns många intressanta växtarter här. På våren breder gullvivor och blåsippor ut sig och här växer också nattviol, ormrot, jungfrulin och blåsuga. Strax intill ligger ett vindskydd med grillplats. I närheten av den växer ett bestånd av sårläka som blommar med små vita blommor i juni-juli. Den har använts som sårmedel ända sedan medeltiden.

 

I det omgivande landskapet finns promenadvägar som passerar ängsmarker kantade av grova ekar och andra lövträd. Här på den norra sidan av ön växer en fin barrskog där blåbär och svamp trivs. Dovviltet håller gärna till runt Södergarnstippen i de tätningar som finns. Man kan även finna grävlinggryt och rävlyor. Skogen erbjuder en bra livsmiljö för mindre djur och insekter, bland annat finns här flera spektakulära myrstackar, inte sällan besökta av gröngölingar på jakt efter ett mål mat.

Fåglar finns det gott om; fasan, rödhake, stare, grönsiska och korp samt skäggdopping i Södergarnsviken bara för att nämna några. Ibland kan man också se den vackra storlommen i närområdet då den fiskar i fjärden utanför strandängen.

Yttringe

Ängs- betesmark, Yttringe. Foto: Eddie Granlund

Yttringe  ligger på Lidingös norrsida och ingår till stor del i Långängen-Elfviks naturreservat och vårdas  som ett kulturhistoriskt värdefullt område. Östra Yttringe (östra yttre gården) med sitt öppna kulturlandskap är en av Lidingös bäst bevarade 1800-talsidyller. Allén längs med uppfartsvägen till Östra Yttringe är ca 80 meter lång och består till huvuddel av lind och är senare kompletterad med oxel. På 70-talet inplanterades även två gulblommiga hästkastanjer. Allén är ett bra exempel på en blandallé och utgör ett starkt landskapselement.

 

Ängar och uppodlad mark ingår idag i Efviks gårds lantbruksmark. Besökaren möts av ett nästan pastoralt landskap med stora beteshagar genomkorsat av små grusvägar. Här finns idag Lidingös finaste ängsmark där jungfrulin, älggräs, brudbröd, tjärblomster och många andra ängsblommor växer. Hustegaholm och Gråviken

 

Öster om Gråviken ligger gården Karlsro längst ut på udden omgiven av vacker tallskog där man kan hitta talltickor på trädens stammar. Det är en signalart som indikerar att skogen har höga naturvärden. På det lilla skäret alldeles utanför häckar ofta vitkindade gäss och ibland någon knölsvan.


kartasodergarn85Södergarns björkäng ligger på nordöstra Lidingö vid Askrikefjärden, cirka en halvmil från Lidingö centrum.

Buss 204 eller 212 från Ropsten stannar vid hållplatsen Södergarnsvägen. Därifrån är det en kilometers promenad mot nordost till Södergarns kursgård och vidare österut mot badstranden och björkängen.

Naturkartan Södergarn Fågelöudde