Ekbackens lövskogslund

Den örtrika lövskogslunden ligger mellan höghusbebyggelsen i Larsberg och Dalénum och är en del av ett skogsområde som sträcker sig längs Lidingökusten från Larsberg till Bodal.

Vår i Ekbacken. Foto: Eva Backlund

Ekbacken är sedan länge känd som ”den yppersta representanten för öns lundbackar”. Här växer grovstammig ek och lind, välutvecklade hasselbestånd och täta buskar av skogstry. Nere vid den nuvarande bryggan vid Dalénum ligger Larsbergs brostuga som på 1800-talet fungerade som värdshus vid den dåvarande Lidingöbrons fäste.

Kattugglans unge, april 2019. Foto: Eva Backlund

Lundfloran behöver trädens skugga annars konkurreras örterna ut av ljuståliga gräs och andra växter. De gamla träden är också boplats för många djur och fåglar. På vårvintern ropar kattugglan och på våren håller småfåglarna konsert.

Ekbacken är klassad som nyckelbiotop och är botaniskt värdefull. Det betyder att området är viktigt för den biologiska mångfalden och kräver speciella hänsyn och genomtänkta skötselåtgärder, så att inte växt- eller djurlivet skadas. Marken är mullrik och mjuk och lätt att trampa sönder. Använd därför i första hand stigarna genom området.

 

En vårpromenad längs stigarna bjuder på en vacker blomsterpalett av vitsippor, blåsippor, svalört, vårlökar, violer samt rikliga bestånd av den ovanliga tandroten och lungörten. Andra ovanliga arter som växer här är vätteros, nunneört, vårärt, ormbär, trolldruva, myskmadra samt den sällsynta lilla desmeknoppen.

Vätterosen är en helt rosaröd parasit som saknar klorofyll. Växten tar sin näring från olika lövträd som till exempel hassel. Namnet har den fått av att den liksom vättarna lever större delen av sitt liv under jord.

På försommaren dominerar midsommarblomster och löktrav.

Fladdermöss, ekorrar, insekter och andra småkryp lever också i den skyddade miljön. Gamla stockar som ligger kvar bland vårblommorna är till nytta för lavar, mossor, svampar, insekter och andra smådjur.

I området finns en naturstig med informationsskyltar som utvecklats av Naturskyddsföreningen i samverkan med staden 2007. Beskrivning av växt- och djurlivet: Ekbackenbroschyr (pdf)

 Alldeles i närheten ligger Kappsta naturreservat, följ strandpromenaden förbi Dalénum.


kartaekbacken11Området ligger på södra delen av Lidingö tre kilometer från centrum, mellan bebyggelsen i Larsberg (vid vändplanen på Larsbergsvägen), Brostugevägen och sjösidan mot Lilla Värtan. Från Lidingöbanans hållplats AGA tar det inte mer än fem minuter att gå dit. Man kan även ta buss 238 ända ner till Larsbergs brygga där den ansluter till reguljär båttrafik in till Nybrokajen med Sjövägen.

Naturkartan Ekbackens lövskogslund