Hustegaholm och Gråviken

Hustegaholm sett från Ekholmsnäsbacken med Gråviken i bakgrunden. Foto: Eddie Granlund

Hustegaholm är en udde som ligger vid Kyrkvikens norra strand. Området ägs av Lidingö stad och är öppet för allmänheten. Den gamla allén med 100-åriga oxlar finns kvar och närmast de bevarade flyglarna till gamla Hustegaholms herrgård finns även en sträcka med lindar planterade för 200 år sedan. Sommartid driver öns pensionärsföreningar ett enklare kafé här.

 

Området rymmer kuperade skogspartier, åkermark, sank lövskog och hagmarker. Här växer månghundraåriga ekar och på våren kan man se stora bestånd av buskstjärnblommor och andra lundväxter. Här finns också Lidingös enda lokal för orkidén Adam och Eva. Dock har växten inte värnats här och därför under senare år förekommit mycket sparsamt. Fälthare, rådjur och dovhjort trivs också här. Här finns en aktiv koloniförening, beteshagar med vackra gärdesgårdar och i en av de gamla ekarna huserar kattuglan.

Fågelskådning året runt

Gråviken, tidigare stavat som Grååviken och på mitten av 1700-talet kallad Yttringeviken, är uppkallad efter familjen Gråå som ägde Västra Yttringe gård fram till 1907.  Idag är den ett fågelskyddsområde och här kan man bland annat få se mängder av snatterand under hösten. Från den 1 april till den 31 oktober är det av hänsyn till fågellivet förbjudet att vistas på Gråvikens vatten och även att fiska från land.

 

I viken, som bäst överblickas från bergknallen i väster eller från den utsiktsplattform som nyligen byggts, häckar åtskilliga par av skäggdopping och vissa år häckar även snatterand och rörhöna. Bland områdets häckfåglar i övrigt kan nämnas duvhök, kattuggla, buskskvätta och törnskata. På våren sjunger näktergal, rörsångare och kärrsångare.

Mer om fågellivet på ön hittar du på Lidingöornitologernas informativa sida: Lofweb.se.

Lidingös finaste ängsmark

En promenadväg följer Gråvikens strand i riktning mot nordost och Yttringe gård. Vägen passerar en stor hästhage och i backen som vetter ner mot Gråviken finns idag Lidingös finaste ängsmark där jungfrulin, älggräs, brudbröd, tjärblomster och många andra ängsblommor växer.


Hustegaholm ligger på Norra Lidingö, sydöst om Elfviksvägen, knappt en kilometer söder om Rudboda. Buss 212 går från Ropsten till Hustegaholm. En vacker promenad- och cykelled går längs Kyrkvikens norra strand från Lidingös centrala delar.

karta_hustega

Naturkartan Hustegaholm och Gråviken