Remissvar och skrivelser

Här kan du ta del av kretsens remissvar och skrivelser angående olika planer, byggande och annat som kan beröra naturskydd och en hållbar samhällsutveckling.

2022

Yttrande utökning och skötsel av Naturreservaten
Med glädje ser Naturskyddsföreningen att naturen på Lidingö får ett utökat skydd. En natur med hög biologisk mångfald har större motståndskraft mot de klimatförändringar vi står inför och är en grund för vårt välstånd.

Utökningen av reservatet mot Mölna är efterlängtad, men är isolerad från resten av reservatet. Även området norr och söder om Södra Kungsvägen bör ingå i reservatet då det är en viktig spridningsväg.

Yttrande om upphävande av strandskydd kvarteret Brädgården
Naturskyddsföreningen på Lidingö motsätter sig förslaget i detaljplanen om att upphäva strandskyddet för det aktuella planområdet.

2021

Yttrande skötselplan för naturmark 2021
En skötselplan som omfattar Lidingös natur och inte begränsar sig till att endast gälla skogen är en bra utgångspunkt med tanke på att den biologiska mångfald man önskar att bevara och utveckla är ett resultat av Lidingös historiska markanvändning och landskapsstruktur.

Dock saknar vi ett övergripande mål om att alla skötselåtgärder utförs på ett sätt som ökar skogens motståndskraft mot klimatförändringar och genererar positiva klimateffekter saknas. Avgörande för resultatet är att skötselåtgärder utförs av entreprenör med dokumenterad sakkunskap om ekologi, dynamik och naturvårdskötsel av tätortsnära natur.

2020
Yttrande förslag till detaljplan för del av fastigheten Söderåsen 4 i stadsdelen
Miljöprogram 2021-2030 – yttrande Naturskyddsföreningen

2018
Svar på remiss om mountainbikelopp genom Långängen-Elfviks naturreservat

2017
Lidingö blåplan – Remissvar Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen Yttrande detaljplan IsstackenRegeringsbeslut kv Isstacken

2015
Lidingö miljöprogram – Remissvar NF Lidingö

2014
Naturskyddsföreningen i Lidingö svar remiss utvidgat strandskydd

2013
Överklagan dispens strandskydd Isstacken
Yttrande över detaljplan för Akvatiska
Yttrande över detaljplan för kvarteret Isstacken
Yttrande över planprogram för Centrum-Torsvik

2012
Yttrande över miljökonsekvensbeskrivning för bussdepå i Stockby

2011
Yttrande över översiktsplan för Lidingö stad
Överklagande av bygglov för bussdepå i Stockby

2010
Överklagande av Länsstyrelsens beslut att upphäva strandskyddet inom Nysätra/Boghammar
Yttrande över utställning av detaljplan för Nysätra/Boghammar
Yttrande över detaljplan för tennisbanor vid inre Kyrkviken
Framställan om områdesskydd för Ekbacken vid Dalénum
Yttrande över förslag till översiktsplan för Lidingö stad
Yttrande över bergtunnelalternativ för Södra huvudleden
Yttrande över detaljplan för Nysätra/Boghammar

2009
Yttrande över planerad utbyggnad av Södra huvudleden

2008
Yttrande över detaljplan för Dalénum
Yttrande över utredning av Elfviks gård
Yttrande över program för inre Kyrkviken

2006
Yttrande över detaljplan för kv. Isstacken
Yttrande över detaljplan för kv. Röset
Yttrande över planerad utbyggnad av kraftledning
Yttrande över detaljplan för återvinningscentral i Stockby

2005
Yttrande över program för återvinningscentral i Stockby
Yttrande över detaljplan för Tyktorp östra
Yttrande över planerad utökning av natureservatet Långängen-Elfvik
Skrivelse till kommunstyrelsen ang bygglov för 9-hålsbana vid Ekholmsnäs
Yttrande till byggnadsnämnden ang. bygglovansökan för 9-hålsbana vid Ekholmsnäs

2003
Yttrande över detaljplan för kv. Gångsätra gård