Remissvar och skrivelser

Här kan du ta del av kretsens remissvar och skrivelser angående olika planer, byggande och annat som kan beröra naturskydd och en hållbar samhällsutveckling.

2018

Svar på remiss om mountainbikelopp genom Långängen-Elfviks naturreservat
Naturskyddsföreningen anser att en mer varsam attityd till de som cyklar på Lidingö och också för dem som ägnar sig åt cykelträningar på Lidingös promenadvägar är nödvändig. Naturen på Lidingö tjänar inte alltid samma verksamheter som Lidingöloppet med dess fokus på intäkter på Lidingös föreningsliv.

2017

Lidingö blåplan – Remissvar Naturskyddsföreningen
Blåplanen är överskådlig, trevlig att läsa och är verkligen ”ett kunskapsunderlag” både för oss, naturintresserade lidingöbor, och förhoppningsvis också för förvaltningen som vi hoppas tar till sig blåplanens innehåll och agerar därefter i kommande planarbeten.

Naturskyddsföreningen framförde i sitt remissvar på Miljöprogrammet att vi är av ”åsikten att målen skall vara högt ställda men också tydligt kopplade till konkreta åtgärder som prioriteras och inte tvingas ge vika för andra politiska hänsynstaganden”. Detta gäller naturligtvis också blåplanen

Naturskyddsföreningen Yttrande detaljplan Isstacken
Ett tidigare detaljplaneförslag för kvarteret Isstacken förutsatte dispens från strandskydd för kvarteret. Länsstyrelsen fattade beslut om dispens, men detta beslut överklagades 2013 av Naturskyddsföreningen till regeringen. Regeringen gav Naturskyddsföreningen rätt i väsentliga delar (undantag gällde några ”lucktomter” där strandskyddet har mindre betydelse). Regeringsbeslut kv Isstacken

Ett nytt detaljplaneförslag har nu varit ute på samråd. Den del av kvarteret där strandskyddet kvarstår, efter regeringens beslut, utgår nu från planområdet. Det nya förslaget innebär en stor förbättring i jämförelse med det gamla, men Naturskyddsföreningen hyser ändå viss oro för de konsekvenser det kan få för den känsliga vattenmiljön i Kottlasjön om förslaget vinner laga kraft.

Dessutom pågår arbete med en blåplan för Lidingö, som vi också yttrat oss över. I förslaget till blåplan föreslås en del utredningar, bl.a. avseende dagvattenhantering, och vi anser att förslaget till detaljplan för kvarteret Isstacken bör vila i avvaktan på dessa utredningar och vad som i övrigt framkommer vid arbetet med blåplanen.

2015

Lidingö miljöprogram – Remissvar NF Lidingö

2014

Naturskyddsföreningen i Lidingö svar remiss utvidgat strandskydd

2013

Överklagan dispens strandskydd Isstacken
Yttrande över detaljplan för Akvatiska
Yttrande över detaljplan för kvarteret Isstacken
Yttrande över planprogram för Centrum-Torsvik

2012
Yttrande över miljökonsekvensbeskrivning för bussdepå i Stockby

2011
Yttrande över översiktsplan för Lidingö stad
Överklagande av bygglov för bussdepå i Stockby

2010
Överklagande av Länsstyrelsens beslut att upphäva strandskyddet inom Nysätra/Boghammar
Yttrande över utställning av detaljplan för Nysätra/Boghammar
Yttrande över detaljplan för tennisbanor vid inre Kyrkviken
Framställan om områdesskydd för Ekbacken vid Dalénum
Yttrande över förslag till översiktsplan för Lidingö stad
Yttrande över bergtunnelalternativ för Södra huvudleden
Yttrande över detaljplan för Nysätra/Boghammar

2009
Yttrande över planerad utbyggnad av Södra huvudleden

2008
Yttrande över detaljplan för Dalénum
Yttrande över utredning av Elfviks gård
Yttrande över program för inre Kyrkviken

2006
Yttrande över detaljplan för kv. Isstacken
Yttrande över detaljplan för kv. Röset
Yttrande över planerad utbyggnad av kraftledning
Yttrande över detaljplan för återvinningscentral i Stockby

2005
Yttrande över program för återvinningscentral i Stockby
Yttrande över detaljplan för Tyktorp östra
Yttrande över planerad utökning av natureservatet Långängen-Elfvik
Skrivelse till kommunstyrelsen ang bygglov för 9-hålsbana vid Ekholmsnäs
Yttrande till byggnadsnämnden ang. bygglovansökan för 9-hålsbana vid Ekholmsnäs

2003
Yttrande över detaljplan för kv. Gångsätra gård