Remissvar och skrivelser

Här kan du ta del av kretsens remissvar och skrivelser angående olika planer, byggande och annat som kan beröra naturskydd och en hållbar samhällsutveckling.

2020

Yttrande förslag till detaljplan för del av fastigheten Söderåsen 4 i stadsdelen Elfvik

Miljöprogram 2021-2030 – yttrande Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen har lämnat ett yttrande till Lidingö stad över förslag till ”Miljöprogram 2021-2030 för Lidingö stads verksamheter”. Förslaget har utarbetats av Stadsbyggnadskontoret på uppdrag av Kommunstyrelsen. Detta är kommunens tredje miljöprogram. Det första antogs 2009 och det andra antogs 2016.

Det nya programmet sträcker sig alltså över en längre period. Handlingsplaner skall utarbetas inom kommunens förvaltningar och planen skall varje år följas upp och rapporteras till kommunfullmäktige.

Det här är bra, anser Naturskyddsföreningen, men i vårt yttrande framför vi också en del kritiska synpunkter. Yttrandet avslutas med följande sammanfattning

* Bra med årliga handlingsplaner som följs upp
* Planen bör inledas med en redovisning av erfarenheter av den tidigare planen
* Målen är ofta vagt formulerade
* Planen innehåller väldigt få förslag till åtgärder
* Målet om begränsad klimatpåverkan är alldeles för oambitiöst
* Vikten av ökad biologisk mångfald bör betonas starkare
* Vi önskar högre ambitioner när det gäller att underlätta för lidingöborna att leva ”miljöklokt”

2018

Svar på remiss om mountainbikelopp genom Långängen-Elfviks naturreservat
Naturskyddsföreningen anser att en mer varsam attityd till de som cyklar på Lidingö och också för dem som ägnar sig åt cykelträningar på Lidingös promenadvägar är nödvändig. Naturen på Lidingö tjänar inte alltid samma verksamheter som Lidingöloppet med dess fokus på intäkter på Lidingös föreningsliv.

2017

Lidingö blåplan – Remissvar Naturskyddsföreningen
Blåplanen är överskådlig, trevlig att läsa och är verkligen ”ett kunskapsunderlag” både för oss, naturintresserade lidingöbor, och förhoppningsvis också för förvaltningen som vi hoppas tar till sig blåplanens innehåll och agerar därefter i kommande planarbeten.

Naturskyddsföreningen framförde i sitt remissvar på Miljöprogrammet att vi är av ”åsikten att målen skall vara högt ställda men också tydligt kopplade till konkreta åtgärder som prioriteras och inte tvingas ge vika för andra politiska hänsynstaganden”. Detta gäller naturligtvis också blåplanen

Naturskyddsföreningen Yttrande detaljplan Isstacken
Ett tidigare detaljplaneförslag för kvarteret Isstacken förutsatte dispens från strandskydd för kvarteret. Länsstyrelsen fattade beslut om dispens, men detta beslut överklagades 2013 av Naturskyddsföreningen till regeringen. Regeringen gav Naturskyddsföreningen rätt i väsentliga delar (undantag gällde några ”lucktomter” där strandskyddet har mindre betydelse). Regeringsbeslut kv Isstacken

2015

Lidingö miljöprogram – Remissvar NF Lidingö

2014

Naturskyddsföreningen i Lidingö svar remiss utvidgat strandskydd

2013

Överklagan dispens strandskydd Isstacken
Yttrande över detaljplan för Akvatiska
Yttrande över detaljplan för kvarteret Isstacken
Yttrande över planprogram för Centrum-Torsvik

2012
Yttrande över miljökonsekvensbeskrivning för bussdepå i Stockby

2011
Yttrande över översiktsplan för Lidingö stad
Överklagande av bygglov för bussdepå i Stockby

2010
Överklagande av Länsstyrelsens beslut att upphäva strandskyddet inom Nysätra/Boghammar
Yttrande över utställning av detaljplan för Nysätra/Boghammar
Yttrande över detaljplan för tennisbanor vid inre Kyrkviken
Framställan om områdesskydd för Ekbacken vid Dalénum
Yttrande över förslag till översiktsplan för Lidingö stad
Yttrande över bergtunnelalternativ för Södra huvudleden
Yttrande över detaljplan för Nysätra/Boghammar

2009
Yttrande över planerad utbyggnad av Södra huvudleden

2008
Yttrande över detaljplan för Dalénum
Yttrande över utredning av Elfviks gård
Yttrande över program för inre Kyrkviken

2006
Yttrande över detaljplan för kv. Isstacken
Yttrande över detaljplan för kv. Röset
Yttrande över planerad utbyggnad av kraftledning
Yttrande över detaljplan för återvinningscentral i Stockby

2005
Yttrande över program för återvinningscentral i Stockby
Yttrande över detaljplan för Tyktorp östra
Yttrande över planerad utökning av natureservatet Långängen-Elfvik
Skrivelse till kommunstyrelsen ang bygglov för 9-hålsbana vid Ekholmsnäs
Yttrande till byggnadsnämnden ang. bygglovansökan för 9-hålsbana vid Ekholmsnäs

2003
Yttrande över detaljplan för kv. Gångsätra gård