Allemansrätten

Allemansrätten ger oss alla tillgång till den svenska naturen. Men den är också vårt gemensamma ansvar, tänk på att inte skräpa ner, störa eller förstöra – visa ansvar och hänsyn. Läs mer om allemansrätten hos Naturvårdsverket.

Fridlysta växter och djur

Samtliga orkidéarter, blåsippa, backsippa, knölvial, murgröna, mistel och parksmörblomma är fridlysta. Vissa växter som gullviva, liljekonvalj och samtliga lummerarter får plockas men inte grävas upp eller plockas för försäljning. 

Alla grod- och kräldjur är fridlysta. Man får ta upp och studera vanliga arter som grodor och paddor på plats, men den som tar hem grodyngel måste sedan sätta tillbaka dem. Alla vilda fåglar och djur är fridlysta och dessutom ett antal fjärilar, skalbaggar och trollsländor. Läs mer om fridlysta arter hos Naturvårdsverket.

Regler inom  Långängen- Elfviks och Kappsta naturreservat

För vistelse inom naturreservat gäller särskilda regler för oss som besökare. Det förbjudet att bryta kvistar, gräva upp växter, störa djurlivet, elda på annat än på iordningsställda platser, medföra hund (eller annat husdjur) som inte är kopplad, störa med radioapparater eller andra apparater och motorer.

I Kappsta får man inte rida, tälta eller cykla och ankring med båt är tillåtet i högst två dygn.

I Gråviken finns särskilt fågelskydd under tiden 1 april – 31 oktober.

 Utdrag från Lidingö stads föreskrifter gällande naturreservat

Inom reservatet får du inte:

 • förstöra eller skada (inklusive klottra på) fast naturföremål eller ytbildning.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada (inklusive klottra på) levande eller döda stående eller omkullfallna träd eller buskar och att skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, örter, gräs, mossor eller lavar.
 • ställa upp husvagn, fordon eller liknande.
 • göra upp eld annat än på anvisade och iordningsställda platser.
 • rida annat än på anvisade vägar, stigar och områden.
 • på ett störande sätt använda radio, musikanläggning, musikinstrument e dyl.
 • parkera annat än på anvisade platser.
 • bruka störande motordriven anordning för lek eller sport (gäller inte modellflyg inom anvisat område på Elfvik)
 • lyfta eller landa med luftfarkost
 • sätta upp tavla, plakat, affisch eller liknande annat än på särskilt anvisade anslagstavlor.
 • på Kottlasjön, Stockbysjön, Gråviken eller Ekholmsnässjön framföra båt eller annan farkost med förbränningsmotor.
 • störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd eller uppehålla sig i närheten av fågelbon)
 • under tiden 1 april – 31 oktober beträda eller färdas på Gråviken eller fiska i Gråviken från land eller medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur. Gäller inte hund under viltvårdsuppdrag eller hund under arbete med fårvallning.
 • Kopplingstvång för hundar gäller i reservatet förutom på Elfvikslandet.
 • Långängen-Elfvik Naturreserevat, Lidingö.pdf *föreskrifter sid 11-12