Naturpärlor

Långängen  Elfvikslandet  Hustegaholm och Gråviken  Södergarn och Yttringe  Kappsta  Ekbacken

Helt nära stenstaden i Stockholm ligger Lidingö med rika möjligheter till naturupplevelser, växter och djurliv. Lidingös naturhistoria har genomgått stora förändringar. Ännu för 3 000 år bestod det som idag utgör Lidingö av fyra huvudöar och ett antal mindre kobbar.

Innerskärgård, Elfvik. Foto: Eddie Granlund

Landhöjningen efter istiden skapade successivt ett sammanhängande men också relativt kuperat landområde. Det har i sig bidragit till att ön rymmer en rad olika naturtyper och biotoper.

Eklandskap, Ekholmsnäs. Foto: Eddie Granlund

Här finns lövskogsdominerade marker som anknyter till Mälardalens eklandskap, större sammanhängande skogsområden, ett levande lantbruk med ängs- och betesmarker. Här finns också våtmarker, sjöar och andra vattendrag.

Barrskog, Elfvik. Foto: Eddie Granlund

Lidingös natur anknyter till omgivande fastlandsmiljöer, men utgör även en del av Saltsjöns inre skärgård med dess speciella natur. Sammanhängande skogsområden finns främst i SticklingeGrönsta, på Elvikslandet och vid Långängen och i Kottlaområdet. Skogarna domineras av barrträd men det finns även betydande inslag av lövträd. I anslutning till öppna ängsmarker finns speciella växter och djur som trivs i solexponerade och varma biotoper.

Alkärr, våtmark Ekholmsnäs. Foto: Eddie Granlund

På sina håll finns även fuktigare och skuggiga miljöer, som bäckravinen mellan Kottlasjön och Stockbysjön. Flera mindre alkärr har bevarats, biotoper som brukar liknas vid nordiska regnskogsområden.

Presentationer av naturpärlorna

Några av de naturpärlor som finns på ön beskrivs kortfattat under respektive flik i huvudmenyn längst upp. Flera av dem ligger inom något av öns två naturreservat, det omfattande Elfvik – Långängen och det mer avgränsade Kappsta. Många besöksvärda naturmiljöer finns också inom andra delar av Lidingö. Avstånden är korta och det är lätt att ta sig mellan dem till fots eller med cykel och kollektivtrafik.

Alla länkar i texten går till Naturkartan.