Belysning längs sista milen av lidingöloppspåret

Lidingö kommun har fattat beslut om belysning längs sista milen av lidingöloppspåret

Nu har man börjat sätta upp belysningsstolpar längs med den sista milen av lidingöloppspåret – eller blå spåret, som vi säger som varit med ett tag. Lidingö kommun har beslutat om detta och för den del av spåret som löper längs vattnet har man medgivit dispens från strandskyddet.

Skogen är en av de främsta rekreationsmiljöerna för oss lidingöbor. Detta kan intygas av de många lidingöbor och även andra, som rör sig i skogen på sin lediga tid. Den sista milen av blå spåret börjar vid Grönsta prästgård och fortsätter uppför backen och in i den fina Grönsta- och Trolldalsskogen. Så kommer man ut till stranden vid Kyttinge och Sticklinge innan det så småningom bär in i Tyktorpskogen – också mycket vacker. Fältet söder om golfbanan korsas och snart har man Carins mosse på höger hand. Stämningen här är nästan trolsk innan man kommer ut på ”Gröna gången” som tyvärr blivit bredare och bredare och förlorat en del av sin tidigare charm.

Vad är det som gör en skogspromenad så rekreerande? Man kommer bort från trafik och bebyggelse och är omgiven av allt som hör till en skog med träd, mossor, lavar, ormbunkar, svampar och andra växter och med fåglar och andra djur. Det är mycket en känslomässig upplevelse – den äkta skogskänslan är rogivande och inspirerande.

Belysning längs sista milenNu står snart belysningsstolpar längs hela blå spåret. Det stör landskapsbilden. Det stör känslan av att vara ute i naturen, att vara inne i skogen. Skogsväg har förvandlats till parkväg. Ganska bedrövligt, tycker vi.

Vi har observerat vad som är på gång och vi har fått ta emot upprörda, ja närmast bestörta, reaktioner från flera medlemmar. Kommunen har inte informerat oss i förväg och ännu mindre brytt sig om att ta del av våra synpunkter inför detta projekt. Det är tråkigt att konstatera att kommunen inte bryr sig om att efterfråga synpunkter från det ideella föreningslivet med intresse för skogen.

Det hade varit naturligt att ta kontakt med Skogsgruppen i denna fråga. Skogsgruppen, som är ett nätverk av ideella föreningar som intresserar sig för skogen, kallades tidigare till regelbundna samråd med tekniska förvaltningen i skogliga frågor. Men på initiativ av förvaltningen beslutade kommunfullmäktige för ett år sedan att samrådet skulle upphöra. Vi ser konsekvenserna och är bekymrade.

Men varför gör man detta? Jo genom att kunna utnyttja denna sträcka även efter mörkrets inbrott kan man utöka antalet deltagare i Lidingöloppet från 20.000 till 22.000 och även tunna ut startfältet. Naturskyddsföreningen har inte något emot Lidingöloppet. Tvärtom tycker vi det är trevligt och vi lidingöbor kan vara stolta över hur väl man städar upp efter loppet så att spåren är minimala. Men vi ser det inte som angeläget att utöka antalet deltagare ytterligare.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret skriver i sin tjänsteskrivelse att man ”bedömer att de utökade möjligheterna för allmänheten att utnyttja Lidingöloppsspåret när det är mörkt är ett angeläget allmänt intresse”. Detta är naturligtvis rent nonsens. Det allmänna intresset av att springa blå spåret i mörkret är ytterst obetydligt jämfört med det allmänna intresset av att uppleva en äkta skogskänsla på söndagspromenaden, som vi beskrivit ovan.

Man hävdar vidare: ”Belysningen förbättrar tillgängligheten till området och är därmed förenligt med ett av strandskyddets två syften enligt miljöbalken 7 kap 13 § p 1.” Låt oss citera miljöbalken 7 kap 13 §:

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt

  1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
  2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag (2009:532).

Att ”trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång” innebär att bebyggelse och privat tomtmark inte skall hindra allmänheten att röra sig i området. Det är ju det strandskydd handlar om. Att tolka detta så, att syftet är att göra området så lättillgängligt som möjligt är aningen fantasifullt. Nej, belysning av spåret har inte ett dugg med allmänhetens tillgång att göra.

Kommunens motivering är en efterhandskonstruktion. Man har velat gå Lidingöloppet tillmötes och har anpassat argumentationen efter det. Man har lyssnat på ett enskilt intresse och inte brytt sig om att ta del av eller ens efterfråga synpunkter från det ideella föreningslivet.

Riktigt dåligt och nu är skadan skedd!

Kontakt: Christian Gottlieb, Naturskyddsföreningen Lidingö