Informationsmöte om Lidingö stads miljöprogram 2016-2020

I början av året antog Lidingö stad ett reviderat miljöprogram. Programmet remitterades under hösten och Naturskyddsföreningen lämnade ett antal synpunkter.

I ett gemensamt arrangemang mellan Naturskyddsföreningen på Lidingö och Lidingö stad den 16 mars i Stadshuset presenterade miljösamordnaren Stina Jaensson tillsammans med park- & naturutvecklaren Karin Tufvesson Hjelmfeldt och miljö- och hälsoskyddsinspektören Eva Jansson programmet så som det antagits av kommunfullmäktige.

miljoplan0861Bernt Röndell från Naturskyddsföreningen tillsammans med park- & naturutvecklaren Karin Tufvesson Hjelmfeldt och miljösamordnaren Stina Jaensson.

Det var ett mycket givande och trevligt möte om ett ganska modigt och framåtblickande miljöprogram. Vi fick både en översiktlig presentation av miljöprogrammet och mer detaljer kring Lidingös arbete med Grönplanen och den kommande Blåplanen (om Lidingös arbete med sitt vatten) samt stadens arbete med kemikalier.

Diskussion och synpunkter

Efter presentationerna följde en diskussion där det bland annat påpekades att det kanske hade varit bättre om stadens mål i högre grad hade omfattat oss alla. Detta framfördes i Naturskyddsföreningens remissvar. Som avslutning diskuterades vilka aktiviteter/åtgärder som borde prioriteras/bevakas i det fortsatta arbetet.

 

Ställ tydligare krav på kommuninnevånarna

Staden kunde vara mer aktiv i arbetet med att påverka kommuninvånarna i en miljövänlig riktning. Det är inte tillräckligt att förvaltningen utvecklas på ett miljövänligt sätt även om det i sig är positivt. Det måste i förlängningen vara allas ansvar att både de nationella och de kommunala miljömålen uppnås.

Gör målen mer konkreta

Målen skulle tjäna på att konkretiseras så att också uppföljningen kunde bli mer konkret. Lidingö har visserligen i det antagna miljöprogrammet fört in en mening om att ”Vi kan jämföra oss med andra kommuner” men Naturskyddsföreningen kvarstår vid att denna jämförelse skulle kunna drivas ännu längre bl.a. genom att fler indikatorer redovisas per invånare – koldioxidutsläpp, avfallsgenerering, skyddad natur m.fl. Därigenom skulle den önskade jämförelsen bli betydligt enklare att genomföra.

  • Regeringen har som mål att 20 procent av landets land- och sötvattenareal skall skyddas. Det är en siffra som också Lidingö skulle kunna föra upp som mål för Natur och vatten
  • EU har satt som mål att 2020 skall 50 procent av det kommunala avfallet återvinnas. Mot bakgrund av att Lidingö år 2020 skall kunna jämföra sig med de ledande kommunerna i landet inom avfallsområdet borde EU:s mål också kunna gälla för Lidingö (i stället för att ersätta remissversionens mål om att minska avfallsmängderna till att gälla enbart matavfall).

Förtydliga Vattendirektivets krav

Ge det europeiska Vattendirektivet större plats i programmet. Där ställs krav på vattenkvaliteten både i Kottlasjön och i Lidingös omgivande vatten.

Ta fram en särskild Klimatomställningsplan

Vi konstaterar att planer finns för att utarbeta en ny klimat- och energistrategi. Naturskyddsföreningen anser att det skulle bli mer konkret om en särskild klimatomställningsplan togs fram under 2016 inkluderande all verksamhet inom stadens ansvar. Syftet bör vara att Lidingös egen verksamhet ska vara klimatneutral inom femton år (alltså till 2030).

Satsningar ska göras på energieffektivisering och förnybar energi. Solceller ska installeras på alla lämpliga kommunägda lokaler och lämpliga markområden. All nybyggnation ska ske i form av passiv- eller plus-hus och kollektivtrafik, cykel- och gångvägar ska prioriteras. Grön- och vattenområden ska skyddas för att motverka höga temperaturer.

Bättre kollektivtrafik

Bättre kollektivtrafik är viktigt om Lidingö skall utvecklas i en hållbar riktning som inkluderar att påverka kommuninnevånarna till att minska på sin bilkörning.

Miljöprogrammet i sin helhet (pdf) kan läsas på stadens hemsida

Bernt Röndell