Naturnätverket – ett samarbetsforum för Lidingös ideella föreningar

Under vintern 2016 skapades ett nytt samarbetsforum för alla typer av naturfrågor på Lidingö.


Bilden: Björkängen vid Södergarn efter vårens fagning

Skogsgruppen bildades i början av 90-talet

Efter en del hårda avverkningar i skogen i början av 90-talet bildades Skogsgruppen, som var ett nätverk av likasinnade föreningar. Initiativet till Skogsgruppen togs av Magnus Linde i Friluftsfrämjandet. Magnus tog kontakt med Naturskyddsföreningen och det var så det hela började.

Skogsgruppen agerade med offentliga möten, skogsvandringar med politiker och skrivelser. Vi fick gehör från flera politiker och kommunfullmäktige beslutade så småningom dels om riktlinjer för skötseln av Lidingö stads skogsmark dels att samråd mellan tekniska förvaltningen och Skogsgruppen skulle föregå varje års åtgärder.

Det följde ett antal år med både framgångar och motgångar, trots att riktlinjerna i och för sig var bra. Det var svårt att komma överens med förvaltningen och utfallet av åtgärderna blev ofta sämre än vi hade förväntat oss.

Åren gick och så småningom fick nämnden en ordförande och förvaltningen en chef som inte varit med från början och inte hade kunskap om bakgrunden och syftet med samrådet. Tyvärr ledde detta till att kommunfullmäktige beslutade att samrådet skulle upphöra. Detta, som skedde 2013, var en svår motgång för gruppen.

Intresseområdet vidgas och gruppen återuppstår som Naturnätverket

Sedan vintern 2016 ser framtiden dock betydligt ljusare ut. Den nye ”förvaltaren av naturmark” Lars Heins har tagit kontakt med oss och är mycket intresserad av samarbete med de ideella föreningarna i alla naturfrågor – inte bara frågor som rör skogsvården på Lidingö.

Sedan samarbetet nu har vidgats har gruppen bytt namn från Skogsgruppen till Naturnätverket. Strax före julen 2016 hade vi ett första möte tillsammans med Lars Heins. Vid mötet deltog också Martin Lagerlöf från firman Naturskog, som av Lars anlitats för skogsvårdande åtgärder i bland annat Ekbacken i Larsberg. Vi ser mycket positivt på framtida samarbete. Vid mötet bestämdes att vi skall träffas en gång per termin, inomhus eller utomhus.

Lidingö Roddklubb är ny i nätverket och ingick alltså inte i Skogsgruppen, men är en naturlig samarbetspartner nu när samarbetet även gäller annat än skog, t.ex. vattenfrågor.

Föreningar som nu är aktiva i Naturnätverket är:

Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Lidingö
Naturskyddsföreningen i Lidingö
Lidingö Hembygdsförening
Lidingö Ornitologiska förening
IFK Lidingö Skid- och orienteringsklubb
Lidingö Brukshundklubb
Lidingö Roddklubb

Christian Gottlieb
Naturskyddsföreningens representant i Naturnätverket