Rapport från Europeiska Miljöbyrån om miljöutvecklingen i Europa

På årsmötet berättade Bernt Röndell om valda delar av innehållet i den rapport om miljöutvecklingen i Europa som EU:s Naturvårdsverk – den Europeiska Miljöbyrån (på engelska EEA – the European Environment Agency) nyss publicerat.

SOER2015

Några av budskapen i rapporten är:

  • Trots betydande framsteg i Europas miljö- och klimatpolitik står Europa fortfarande inför en rad svårlösta och växande miljöutmaningar.
  • Miljöpolitiken fungerar men ambitionsnivån är inte tillräcklig.
  • Den biologiska mångfalden i hav- och kustområden är särskilt problematiskt. I Medelhavet överfiskades 91 % av de bestånd som undersöktes.
  • Mindre än 6 % av Europas odlade marker användes för ekologiskt jordbruk 2012.
  • Partiklar i atmosfären anses ha orsakat ungefär 430 000 förtida dödsfall i Europa under 2011.
  • Bullerexponeringen anses bidra med minst 10 000 förtida dödsfall på grund av hjärtsjukdomar varje år.

CO2 utsläpp och generering av hushållsavfall i Lidingö kommun jämfört med Sverige totalt

Utsläppen av växthusgaser inom Sverige minskade med 20 % mellan 1990 och 2012. Dessa utsläpp (räknat som koldioxidekvivalenter per person och år) var i Sverige ca 6 ton 2012. Lidingö kommun har uppgett att utsläppen inom kommunens gränser 2012 (hämtat från Kommun- och Landstingsförbundets databas Kollada) uppgår till ca 1 ton vilket pekar på frånvaron av tunga energikrävande industrier på Lidingö. Det är tveksamt om uppgifterna för Lidingö är direkt jämförbara med uppgifterna för Sverige.

I Sverige genererade vi 2012 462 kg avfall/år och person. Motsvarande siffra för Lidingö var samma år 514 kg (2013 var siffran 518 kg). Enligt EEA genererar rikare länder mer avfall än fattiga länder. Det kanske gäller också för kommuner.

Läs mer om rapporten på Miljöbyråns hemsida (på engelska). En sammanfattning på svenska publiceras i slutet av april.

En del av rapporten handlar om den globala utvecklingen. Bilden som ges är inte hoppfull för Europa. Läs mer: Global megatrends.

I en annan del av rapporten jämförs miljöutvecklingen avseende nio olika indikatorer i alla Europas länder. Denna länderjämförelse har också kommenterats av Naturvårdsverket.  Läs mer om ”Sverige jämfört med Europa” på Naturvårdsverkets hemsida.

Urval av de bilder som visades på årsmötet: SOER 2015 – NF Lidingö.