Rapport från kretsstämman 16 mars 2017

Stämman beslutade om omval av Elvy Löfvenberg som kretsens och styrelsens ordförande. Markus Klar valdes in som ny ledamot i styrelsen, Helena Klangemo och Isak Isaksson avgick och övriga styrelseledamöter omvaldes. Eva Buhre ersätter Jan-Erik Andersson som revisor och Isak Isaksson ersätter Markus Klar i valberedningen. Efter årsstämman hölls ett konstituerande möte där ansvarsområden fördelades. Styrelsen och övriga aktiva hittar du här: Kontakta oss

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen för år 2016 gicks igenom och godkändes.Protokoll och övriga handlingar från årsstämman: Föreningsdokument

Årets ordförande var Carl-Johan Schiller, kommunalråd för KD och ordförande för Kultur- och Fritidsförvaltningen.

Diskussion om Lidingökretsens programutbud

Hur vill vi att föreningens fortsatta programutbud ska se ut? Är de traditionella programpunkterna med naturvandringar bra, vad mer kan vi ta upp? Elvy berättade att en del aktiviteter med alltför lågt deltagande lyfts ut ur programmet. Vårens program

Nytt för i år är att Lidingö Ornitologiska Förening nu även välkomnar Naturskyddsföreningens medlemmar till sina fågelexursioner. Vi kommer att presentera dem på hemsidan, i övrigt hänvisas till ornitologernas hemsida lofweb.se

Mötets deltagare var nöjda med vårens planerade programpunkter där kräldjursvandringen 23 april som vanligt är höjdpunkten. Mötet föreslog följande kompletteringar av befintligt program:

  • Använd hemsidan för mera spontana upprop till aktiviteter med kort varsel
  • Ta upp frågor rörande skogsbruk, hur man får en levande och vacker skog samt hållbarhetsfrågor, tex solenergi
  • Blåplanen – samla intresserade för att sprida kunskap och engagemang i kommunens arbete.
  • Naturrum i Stockbygårdens källare? Går det att hitta former för föreningslivet att nyttja lokalerna till att sprida information om Lidingös natur?

Blåplanen skickas ut på remiss 3 april och styrelsen kommer på olika sätt att arbeta med den under våren. Frågan om Naturrum kommer att tas upp på ett kommande styrelsemöte.

Föreningen Get2Gether gästade oss

Efter stämman berättade Anders Olin och Henrik Pontén från den ideella föreningen Get2Gether om sin verksamhet – ekologisk slyröjning med hjälp av jämtgetter. I Sverige finns idag cirka 500 jämtgetter och just nu finns nitton av dem på Lidingö. Jämtgeten är en gammal lantras som lever utomhus året runt och de har sitt vinterviste i Getebo II – den gamla ladan vid Långängen.

Anders och Henrik berättar att det första året har varit händelserikt och fyllt med överraskningar – det är inte alltid lätt att kontrollera de busiga getterna. Under sommaren arbetade med sju beteshagar och getterna betade av ungefär 7 hektar sly. Denna typ av ekologisk slyröjning är på sikt effektivare än maskinell slyröjning eftersom det tar längre tid för slyet att återhämta sig. Men dessa slyröjare ger sig på allt som går att äta (dock inte gräs), så träd som man vill ha kvar måste skyddas.

Föreningen samarbetar Statens Lantbruksuniversitet (SLU) och forskarstudenter från SLU kommer att kunna göra mätningar av artrikedom med mer i hagarna – före och efter slyröjning med get. Läs mer get2gether.nu