Politikerutfrågning om Lidingös miljö

Inför valet 2018 arrangerade Naturskyddsföreningen på Lidingö en miljödebatt den 25 augusti. Inbjudna var samtliga partier på Lidingö.

Från de politiska partierna deltog Patrik Buddgård, C / Göran Kull, SD / Hedwig Kastenholm, L / Daniel Källenfors, M / Jonas Lundgren, V / Sofia Hallström, MP / Hans Grundell, LP och  Carl-Johan Schiller, KD. Socialdemokraternas representant kunde inte närvara.  Moderator var Isak Isaksson från Naturskyddsföreningen.

Mötet var intressant – med många inspel från publiken. Partierna har ganska tydliga saker som de vill föra fram, men förslagen på hur detta ska genomföras var inte lika tydliga.

Sverigedemokraterna var annorlunda. Fokus på just miljöfrågor är inte något man anser nödvändigt. Klimatproblematiken är inte ett problem och de förhandlingar som bl.a. äger rum globalt behöver inte Sverige engagera sig i. Samtliga partier (förutom SD) är sedan den 1 januari i år medlemmar i det klimatpolitiska ramverket.

Sverigedemokraterna anser för övrigt att inte fler människor skall flytta till Lidingö och de som redan finns på Lidingö kan vara nöjda.

Detta är Naturskyddsföreningens uppfattning av vad som sades under valdebatten – men Sverigedemokraterna har en avvikande uppfattning om vad de har sagt. Se Replik från Sverigedemokraterna under Frågor och svar nedan. 

När Naturskyddsföreningen lämnade synpunkter på det som sedan beslutades som Lidingös miljöprogram 2015 frågade vi varför Lidingö hade  delat upp programmet i  ”staden” (anläggningar, byggnader och individer som kommunkontoret har ansvar för) och ”Lidingö som geografiskt område”. Vi som bor här är inte omfattade av några utmaningar i miljövänlig riktning. Inte så som kraven är ställda nationellt (så som det beslutats av Sveriges riksdag) där de är riktade mot alla i Sverige. Lidingös politiker (framför allt Moderaterna, KD och Liberalerna) anser inte att miljöprogrammet skall riktas mot oss som bor på Lidingö. Det är upp till oss själva att engagera oss i miljöfrågorna.

För 22 år sedan framförde den dåvarande statsministern Göran Persson att ”Sverige skall göras till ett mönsterland för ekologisk hållbar utveckling” och han framförde också klimatproblematiken. Det var länge sedan och inte mycket har hänt – på Lidingö finns problemen kvar – det är alltså upp till oss som bor på Lidingö att själva lösa miljöproblemen – politikerna ägnar sig åt förvaltningen. Det är tur att både Nacka och Uppsala är kommuner där krav på miljömål kan ställas också på de som bor i kommunen.

Det politiska samtalet 2014 var relativt aktivt och tydligt. Genom Lidingös miljöprogram blev engagemanget kring oss som bor här något mindre aktivt. Efter politikernas tydliga ställningstagande att miljöfrågor skall lösas av oss som bor på ön utan att politikerna har en miljövilja, känns det som om  miljöproblemen på Lidingö nu 2018 har blivit ännu mindre aktivt och tydligt.

Miljödebatten

Varje parti fick inledningsvis föra fram ett antal punkter som de ville tydliggöra för deltagarna. Naturskyddsföreningen har sammanställt ett antal frågor (främst riktade gentemot förslag från Lidingö stad) baserade på bl.a. Miljöprogrammet, Grönplanen och Blåplanen. Dessa överlämnades till de politiska partierna på Lidingö någon vecka före miljödebatten som ett inspel till diskussionen. (Se frågor och svar längst ner, med skriftliga svar från några av partierna. Fler svar kan komma! )

Centerpartiet förde bl.a. fram behovet av bättre  trafikförbindelser (inklusive bättre tvärförbindelser) som en av möjligheterna att bättre påverka Landstingets kollektivtrafik – både buss, Lidingötåget och båttrafiken. Partiet ville också se Lidingö som en av Europas grönare områden med fokus på inte bara de kommunala områdena – utan i minst  lika hög grad natur- och skyddsmiljöerna på Lidingö. Man påpekade också frågorna om energiförsörjning. Centerpartiet vill att vattenfrågor och återbruksfrågor hanteras på  ett mer aktivt sätt – ett nytt miljöprogram som också omfattar Käppalaverket.

Sverigedemokratarna förde fram ett antal punkter som egentligen inte fokuserade på miljöfrågor. På Lidingö skall det inte flytta in fler  – den befolkning som nu finns räcker liksom antalet barn som nu finns på ön. SD skilde sig också väsentligt från de övriga genom att ifrågasätta klimatfrågan (inklusive temperaturutvecklingen) som inte betraktades som något problem. Finns det problem skall de lösas på global nivå – både vad gäller klimat och andra miljöfrågor (liksom andra frågor som rör exempelvis flyktingar som försöker ta sig till Sverige).

Liberalerna förde fram klimatfrågan som mycket viktig. Man tryckte också på att de globala problemen måste förbättras också i Sverige – problemen måste lösas också här. Lokaltrafiken på Lidingö måste förbättras – turtätheten är i dag (framför allt på väg till skolorna) för låg. Käppalaverket måste förbättras. Dagvattenutvecklingen som problem togs också upp.

Moderaterna lade ganska stor vikt på de planer som utvecklats inom ramen för Blåplanen och Grönplanen och de teknikfrågor och miljöforskningsfrågor som har sin bäring på dessa planer. Partiet vill se en ökad utveckling av stadens cykelbanor och också i övrigt se en bättre kommunikation till Lidingö – det verkade som en möjlig utveckling var just dragning av Lidingöbanan till Lidingö centrum. Andra punkter var bättre och säkrare övergångsställen och bättre tvärförbindelser. Moderaterna vill också  fasa ut kraftverket vid Aga och få till en bättre hantering av energihanteringen.

Vänsterpartiet förde fram att Lidingö bör präglas av miljövänlig verksamhet på ön. Man förde fram att det var viktigt att Lidingö tar ansvar för ytterligare befolkning på Lidingö. Turtätheten till och från ön måste utökas.

Miljöpartiet vill utöka möjligheten att skapa en ännu grönare miljö inom fler områden. Man vill gärna se att Lidingöbanan dras fram till Lidingö centrum. Man vill utöka kollektivtrafiken i sin helhet och påpekade att det var viktigt att i anslutning till stadens olika planer också utarbeta en Klimatplan. En punkt som bör diskuteras är värmeverket i Dalenum där man gärna vill lägga ner energiverket. Bättre klimatanpassning av byggandet på Lidingö – gärna med mer träbaserad utbyggnad. Som sista punkt tog man upp en bättre hantering av utsläppen från Käppalaverket – verkets återvinning måste förbättras.

Lidingöpartiet lyfte fram både Lidingös goda bibehållna livsmiljö men också behovet av ytterligare förbättring. Rekreationen på ön bör förbättras liksom närmiljön på ön genom en aktiv Lidingöpolitik. Också Kottlasjön som rekreationsområde fördes fram. Lidingöpartiet vill också få till en utveckling av bättre tvärförbindelser, enklare möjligheter för cykelutvecklingen samt mer och billigare resande.

Kristdemokraterna inledde med att påpeka behovet av att utveckla Kottlasjön. Också utveckling av avfallshantering, skolmat och  biogas nämndes. Man påpekade också att den gamla skötseln av skogen inte varit speciellt bra – en mer varsam skogshantering måste tas fram. KD tog också upp frågan om klimatutvecklingen och den kommande omställningen. Man tog upp att energiomställningen kräver att kärnkraften måste utvecklas en längre tid för att utsläppen skall kunna minska.

Bernt Röndell, Naturskyddsföreningen i Lidingö

Frågor och svar

Naturskyddsföreningens frågeunderlag inför utfrågningen samt de skriftliga svar som inkommit till oss:

På Naturskyddsföreningens hemsida kan du läsa mer om miljö och klimat: